Disclaimer

Pure Vitality > Disclaimer

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden.

Er is veel aandacht en zorg besteed door ons aan onze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat bepaalde informatie op onze website niet correct (meer) is. Wanneer de versterkte informatie op de website niet klopt zullen wij zo snel mogelijk deze corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op/of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Pure Vitality. Het is niet toegestaan om de site of gedeelte daarvan openbaar te maken of te kopiëren.
Voorwaarden:

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De electronische webwinkel van Pure Vitality, gevestigd aan het Buyspad 13, 1051MB te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 57796882 (hierna te noemen Pure Vitality) biedt haar klanten de mogelijkheid om voedingssupplementen en thee en overige welnessproducten online aan te kopen. Onderhavige disclaimer is van toepassing op alle artikelen uit het Pure Vitality assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Pure Vitality. De klant aanvaart deze disclaimer als enige van toepassing zal zijn, met uitsluiting van haar eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2. PRIJS

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taxen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. AANBOD

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiele foiten bevat, of nietup-to-date is. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met ons (zie ook artikel 12). Pure Vitality is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gebonden tot een middelenverbintenis. Pure Vitality is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiele fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten aller tijden worden aangepast of ingetrokken door Pure Vitality. Pure Vitality is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de levertermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. ONLINE AANKOPEN

DE KLANT HEEFT DE MOGELIJKHEID OM DE ARTIKELEN UIT HET PURE VITALITY ASSORTIMENT ONLINE AAN TE KOPEN. DE AANKOOP KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT DE KLANT EEN BEVESTIGING ONTVANGT VAN PURE VITALITY. DE ARTIKELEN WORDEN THUIS BIJ DE KLANT GELEVERD OP DE IN DE BEVESTIGINGSMAIL AANGEDUIDE LEVERDATUM

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Visa-Mastercard
 • Bankpas
 • Paypal
 • Via overschrijving
 • Via Maestro
 • Via IDEAL

BESTELPROCEDURE

 • Wanneer de gekozen producten in het winkelwagentje zitten, kan men nog aantallen wijzigen en producten verwijderen
 • Wanneer alles correct is ingevuld kan je doorgaan naar afrekenen
 • Alle gegevens invullen die verplicht zijn (ZIE *) keue maken van land, dit geeft de juiste betaalwijze per land
 • Men kan ook een ander afleveradres kiezen
 • Verzendmethode
 • Keuze maken van de betalingsmethode
 • Wanneer op afrekenen klikt wordt je doorverbonden met de betalingsprovider
 • Na betaling ontvang je een bevestigingsmail

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Pure Vitality. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf. De levering. De klant verbindt zich toe zo nodig derden op het eigendomsbehoud van Pure Vitality te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6. SANCTIES VOOR NIET BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pure Vitality beschikt, is de klant ingeval van niet- of laatbetaling is vanaf.de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de kant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Pure Vitality zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit aan ons weten via info@pure-vitality.nl.

8. GARANTIE

A. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciele garantie laat deze rechten onverminderd.
B. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die onlne werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Pure Vitality waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Pure Vitality
Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciele en/of wettelijke)garanie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, handmatig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
Garantie is niet overdraagbaar.

9. HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Pure Vitality mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product contact opnemen met de Pure Vitality en de goederen binnen de 14 dagen vanaf het ogenblik dat het herroepingsrecht door de consument werd ingeroepen op hun kosten terug bezorgen aan Pure Vitality – De Vuurdoorn 11 postcode 5741 DP te Beek en Donk.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (Postpakket door PostNL) te worden terugbezorgd. Verwachte kostprijs: €8
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

10. PRIVACY

Pure Vitality verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels jouw bestelling afsluit en om je vrijblijvend informatie van Pure Vitality toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook jouw e-mailadres door.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan jouw gegevens die wij in de klantenlijst van Pure Vitality bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat Pure Vitality jouw gegevens gebruikt om je informatie toe te sturen. Het volstaat dat per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@pure-vitality.nl.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pure Vitality heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

Pure Vitality respecteert strikt de Nederlandse wet van met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over jouw op www.pure-vitality.nl ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Pure Vitality maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Pure Vitality houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren op info@pure-vitality.nl.

11. AANTASTING GELDIGHEID – NIET – VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pure Vitality om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. PURE VITALITY BEREIKBAARHEID

Pure Vitality is bereikbaar op het telefoonnummer 0643296905, via e-mail op info@pure-vitality.nl of per post op het volgende adres: Pure Vitality, de vuurdoorn 11, 5741 DP te Beek en Donk, Nederland.

13. WIJZIGING DISCLAIMER/ VOORWAARDEN

Deze Disclaimer / Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pure Vitality. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Pure Vitality kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

14. BEWIJS:
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederla`nds recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.